เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ อบต.ทัพหลวง  420 0 3 พ.ค. 2560
  (1)